Gecikme Zammı Oranı Değişti

Gecikme Zammı Oranı Değişti

2 Ekim 2019 Çarşamba 09:29 - 280 Görüntülenme

Resmi Gazete`de (02.10.2019 Tarih ve 30906 Sayı) yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Yasal Düzenleme

Gecikme zammı, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu`nun 51 nci maddesiyle aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Madde 51: Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı bir Türk Lirasından az olamaz.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.

Gecikme Zammı Oranları

Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı (Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen oranda) gecikme zammı tatbik olunmaktadır.

Cumhurbaşkanı (öncesinde Bakanlar Kurulu) Kararıyla belirlenen gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir.

02.10.2019 Tarihinden itibaren % 2

01.07.2019 Tarihinden itibaren % 2.5

05.09.2018 Tarihinden itibaren % 2

19.10.2010 Tarihinden itibaren % 1.4

19.11.2009 Tarihinden itibaren % 1.95

21.04.2006 Tarihinden itibaren % 2.5

02.03.2005 Tarihinden itibaren % 3

12.11.2003 Tarihinden itibaren % 4

31.01.2002 Tarihinden itibaren % 7

29.03.2001 Tarihinden itibaren % 10

02.12.2000 Tarihinden itibaren % 5

21.01.2000 Tarihinden itibaren % 6

09.07.1998 Tarihinden itibaren % 12

01.02.1996 Tarihinden itibaren % 15

31.08.1995 Tarihinden itibaren % 10

08.03.1994 Tarihinden itibaren % 12

30.12.1993 Tarihinden itibaren % 9

01.05.1989 Tarihinden itibaren % 7

01.01.1989 Tarihinden itibaren % 10

Gecikme Zammı Hesaplama

Gecikme zammı 1 TL`dan küçük olamaz.

Öteden beri, ay kesirleri gecikme zammı hesabında tam ay olarak hesap edilmekte iken 5035 sayılı Kanunla 02.01.2004 tarihinden itibaren ay kesirlerinde günlük gecikme zammı uygulamasına geçilmiştir.

Aylık sürenin hesaplanması:

Gecikme zammı oranının hesaplanmasında ay hesabı Vergi Usul Kanununun sürelerle ilgili esaslarına göre yapılmaktadır (6183 S.K. Md. 8, V.U.K. Md. 18).

Buna göre aylık sürenin hesaplanmasında önemi olan hususlar şu şekildedir:

1- Süre vadenin bittiği tarihi takip eden günden başlar.

2- Vadeye, takip eden ayda tekabül eden bir gün varsa aylık süre o günün (takip eden ayda vadeye tekabül eden gün yoksa o ayın son günü) tatil saatinde dolmuş olur.

3- Vadeye, takip eden ayda tekabül eden bir gün varsa dahi eğer vade ayın son günü ise; süre takip eden ayın son günü tatil saatinde biter (378 Seri No.lu Tahsilat Genel Teb.)

4- Ödeme süresinin son gününün tatile rastlaması halinde sadece o ayki ödeme süresi takip eden iş gününe uzar, zincirleme takip eden aylık sürelerde normal vade tarihi esas alınır.

Son ay kesiri içinde gecikme zammı oranının değişmesi:

Son ay kesiri içinde gecikme zammı oranının değişmesi halinde günlük gecikme zammı; her gün için o gün geçerli olan oranın uygulanması yoluyla hesaplanacaktır.

Gecikme Faizi Hesaplama

Vergi Usul Kanunu’nun 112 nci maddesine göre hesaplanmaktadır. Gecikme zammı gibi hesaplanır. Gecikme zammından şu noktalarda ayrılır:

1- Gecikme faizi sadece ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlara uygulanır.

2- Gecikme faizinde ay kesirleri dikkate alınmaz.

Taksitli vergiler:

Bazı vergilerin ödemesi taksitler halinde (örneğin: yıllık gelir vergisi) yapılmaktadır.

Gecikme faizi ve gecikme zammı, devlete ait bir alacağın mükellef nezdinde kalması ve kullanılması karşılığı istenilmekte olduğundan, ödemesi taksitler halinde yapılan bu vergiler için gecikme zammı veya gecikme faizi hesaplanırken taksit ay ve miktarları dikkate alınmaktadır.

Geçici vergiler:

Yıllık beyanname verme zamanı gelir vergisi açısından izleyen yılın Mart ayı, kurumlar vergisi açısından ise hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4 üncü ay (hesap dönemi takvim yılı ise ki genelde böyledir: Nisan ayı) olmaktadır. Dolayısıyla yıllık vergiden mahsup işlemi, geçici gelir vergisi vergisinde 1 Mart – 31 Mart tarihleri arasında, geçici kurumlar vergisinde ise 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında yapılabilmektedir.

Yapılan incelemeler sonunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilmekte, mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergi terkin edilmekte, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilmektedir.

Bu şekilde re’sen veya ikmalen tarh edilen geçici vergiler için uygulanacak gecikme faizi, geçici gelir vergisi için 1 Mart, geçici kurumlar vergisi için 1 Nisan tarihine kadar hesaplanmaktadır (2000/6 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi).

İzah Zammı Hesaplama

Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir.

İzaha davet müessesesi için çıkarılan 482 Seri No.lu VUK Genel Tebliğinde "ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi" şartı öne sürülmektedir.

İzah zammının hesaplanması, gecikme zammı hesaplamasıyla aynı kurallara bağlıdır.

Pişmanlık Zammı Hesaplama

Vergi Usul Kanunun 371/5 maddesine göre; pişmanlık hükümlerinden yararlananilmek için "Mükellefce haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi" şartı öngörülmüştür.

Pişmanlık zammının hesaplanması, gecikme zammı hesaplamasıyla aynı kurallara bağlıdır.

Kaynak

      

Diğer Son Haberler