Bu sayfa da dahil olmak üzere bu site üzerinden yayımlanan hesaplama sayfaları, yanında bilgisayar olmayan ama kısa bir hesap yapmaya ihtiyaç duyan kişiler için sadece cep telefonu üzerinden telafi amaçlı hesaplama yapmak üzere tasarlanmıştır. Masaüstü ve taşınır bilgisayarlar için de bu sayfalar kullanılabilir olmakla beraber bu sayfalar yerine mini programlarımızı veya TMG-R2 programımızı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bu sayfa 787 defa ziyaret edildi.

Gelir Vergisi Verileri

  

Hesaplama Sonuçları

  • Toplam Matrah
  • Toplam Vergi (A)
  • İlk Tarhiyat (B)
  • Ek Tarhiyat (A-B)
  • Ceza
      

 Tekerrür

Vergi ziyaına sebebiyet vermekten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere beş yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

 Katsayı

Vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır. Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde düzenlenen 'izaha davet' müessesesi kapsamında verilecek beyannameler için % 20 vergi ziyaı cezası uygulanır. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.