Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

29 Aralık 2020 Salı 16:43 - 362 Görüntülenme

Bugün yayımlanan (Resmi Gazete 22.12.2020 31349-1. Mükerrer) Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:53) ile 1/1/2021 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin tarife tespit ve ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere; 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (197 sayılı Kanun) 10 uncu maddesinin;

a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne

dayanılarak tarife belirlenmiştir.

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilmektedir.

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler ise (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Geçmişten günümüze; her yıl tarifesi ve modeli üzerinden, her türlü araç için geliştirdiğimiz motorlu taşıtlar vergisi hesaplama mini programımızı tetkik etmek isteyebilirsiniz.

      

Diğer Son Haberler