Asgari Ücret Resmi Gazetede yayımlandı

Asgari Ücret Resmi Gazetede yayımlandı

30 Aralık 2020 Çarşamba 04:03 - 292 Görüntülenme

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ve günlük (119,25) yüz on dokuz lira 25 kuruş olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin tespit komisyonu kararı Resmi Gazetenin 30.12.2020 tarih ve 31350 sayısında yayımlandı.

Buna göre aylık (119,25 x 30 =) 3.577,50 TL brüt asgari ücret belirlenmiş oldu. Kesintiler düştükten sonra bekar bir işçinin eline net 2.825,90 TL geçecek.

İş Kanunu`nun (22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı) 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücreti belirlenmektedir. Daha önce de 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesinde öngörülen asgari ücret; işçilere normal bir çalışma karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren asgari ücrette 16 yaş altı ve üstü sınırı uygulamasına son verilmiştir.

3308 Sayılı Kanunun 25`inci maddesine göre; işletmelerde meslek eğitimi gören çırak ve öğrencilere yaş durumlarına uygun asgari ücretin %30`undan aşağı ücret ödenemez. Buna göre çırak ve öğrencilerde asgari ücret 1.073,25 TL olarak hesaplanmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi

G.V.K.`nun 32 inci maddesinde düzenlenmiştir. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50`si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10`u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5`idir. Asgarî geçim indirimi, belirlenen bu tutar ile gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Bildiğiniz üzere Gelir Vergisi Kanunu’na göre çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre gelir vergisinden indirim alma hakları vardır. Bu kanunda asgari geçim indirimi olarak tanımlanmaktadır.

Emekli çalışanlar

Emekli çalışanlar da asgari geçim indiriminden yararlanır. Yukarıdaki hesaplamada da görüldüğü üzere 2018 yılında emekli için hesaplanan asgari ücretin içerisinde asgari geçim indirimi de vardır.

Tarife Nedeniyle İlave AGİ

Asgari ücretlileri gelir vergisi dilimindeki artıştan korumak için 2016 yılından beri her yıl geçici düzenleme yapılırken, 2018 yılında GVK Md. 32`de kalıcı yasa değişikliği aşağıdaki şekilde gerçekleştirildi:

Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir.

Buna göre asgari ücretli işçi ocak ayındaki net ücreti yıl boyunca almaya devam edecektir.

SGK Prim Oranı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Prim Oranları ve Devlet Katkısı başlıklı 81-c maddesinde yer alan düzenleme “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder." şeklindeydi.

19.Ocak.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; öteden beri %14 olan işçi payı değişmemiş, %19,5-25 arasında değişmekte olan işveren payı 01.09.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %20,5 olarak sabitlenmiştir.

SGK Primine esas Tavan ve Taban Aylıkları

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu`nun 78 inci maddesiyle SGK Primine esas Tavan ve Taban Aylıklar belirlenmiştir. Taban aylıklar asgari ücret kadar, tavan aylıklar ise asgari ücretin 6.5 katı olarak belirlenmekte iken 6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.

Damga Vergisi

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu`na ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Ekli 1 Sayılı Tablonun IV/ı bölümünde maaş/ücret ödemeleri için kullanılan makbuzların (ücret bordrosu) binde 6 nispetinde damga vergisine tabi olduğu belirlenmiştir. Bu oran 1/1/2010 tarihinden itibaren binde 6,6 olarak, 1/1/2012 tarihinden itibaren ise binde 7,59 olarak uygulanmaya başlamıştır.

Mini bordro programımızı tetkik etmek isteyebilirsiniz.

      

Diğer Son Haberler