Yıllara sari inşaat tevkifat oranı %5`e yükseltildi.

Yıllara sari inşaat tevkifat oranı %5

4 Şubat 2021 Perşembe 06:36 - 331 Görüntülenme

Resmi Gazetede (4/2/2021 Tarih-31385 Sayı) yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre yıllara sari inşaat işlerinde %3 olan tevkifat oranı 1/3/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %5`e yükseltildi.

Yıllara sari inşaat işleri

Özel bir vergileme rejimine tabi tutulmakta olan birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine tekdüzen hesap planında da özel hesaplar (170-179 ve 350-359) tahsis edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu`nun 42. maddesinde;

"Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir.

Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar."

hükmü yer almaktadır.

Sözü edilen Kanunun 43 ve 44. maddelerinde; müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtılması, inşaat ve onarma işlerinde işin bitimi hususlarında düzenlemeler yapılmış, 94. maddesinde tevfikat müessesesi düzenlenmiştir.

Bir işin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42.maddesi kapsamına girmesi için;

a) Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması,

b) İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi,

c) İnşaat ve onarım işinin resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

Kaynak

      

Diğer Son Haberler