İndirimli Kurumlar Vergisi

İndirimli Kurumlar Vergisi

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:31 - 422 Görüntülenme

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair (20 Seri No.lu) Tebliğ bugünkü (14/5/2022-31835) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Tebliğle;

Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine (1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere) eklenen fıkralarla;

(i) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına,

(ii) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına,

Getirilen kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına dair düzenlemeye ilişkin hesaplama örnekleri yayımlanmıştır.

Bu konuda yaptığımız programı tetkik etmek isterseniz İndirimli Kurumlar Vergisi bağlantısına tıklayınız.

Gider/Maliyet Dağıtım Anahtarı:

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Söz konusu indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecektir.

Kaynak

      

Diğer Son Haberler