Binek Oto Kısıtlamaları

Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 68 inci maddelerine, 7194 sayılı Kanunla eklenen hükümlerle; binek otomobilleri için mevcut kısıtlamalara ek olarak, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dört yeni kısıtlama daha getirilmiştir. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek otolarına getirilen bu yeni kısıtlamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) Gider kısıtlaması,

2) Kiralama kısıtlaması,

3) İlk iktisap kısıtlaması,

4) Amortisman kısıtlaması.

Binek

1) Gider kısıtlaması

Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinin (5) numaralı bendinde yer alan; "Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri" hükmüne göre tamamı gider yazılabilen taşıt giderlerine, 1/1/2020 tarihinden itibaren 7194 sayılı Kanunla eklenen aşağıdaki parantez içi hükümle kısıtlama getirilmiştir:

(Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)

Aynı kısıtlama GVK Md. 68/(5)`e eklenen hükümle serbest meslek kazançları için de getirilmiştir.

2) Kiralama kısıtlaması

Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinin (1) numaralı bendine,1/1/2020 tarihinden itibaren 7194 sayılı Kanunla eklenen aşağıdaki parantez içi hükümle kısıtlama getirilmiştir:

(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL kadarlık kısmı ... gider olarak dikkate alınabilir.)

Aynı kısıtlama GVK Md. 68/(5)`e eklenen hükümle serbest meslek kazançları için de getirilmiştir.

3) İlk iktisap kısıtlaması

Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinin (1) numaralı bendine,1/1/2020 tarihinden itibaren 7194 sayılı Kanunla eklenen aşağıdaki parantez içi hükümle kısıtlama getirilmiştir:

(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, ... binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 140.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)

Aynı kısıtlama GVK Md. 68/(5)`e eklenen hükümle serbest meslek kazançları için de getirilmiştir.

4) Amortisman kısıtlaması

Gelir Vergisi Kanununun 40. Maddesinin (7) numaralı bendine,1/1/2020 tarihinden itibaren 7194 sayılı Kanunla eklenen aşağıdaki parantez içi hükümle kısıtlama getirilmiştir:

(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)

Aynı kısıtlama GVK Md. 68/(4)`e eklenen hükümle serbest meslek kazançları için de getirilmiştir.

Eski Kısıtlamalar

1) KDV İndirimi Kısıtlaması

Katma Değer Vergisi Kanununun; 30/b maddesindeki "Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi" hükmü gereğince, öteden beri alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirimi mümkün bulunmamaktadır.

2) Kıst Amostisman Uygulaması

Vergi Usul Kanununun 320. Maddesi ikinci fıkrasında; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler karşısında, meslek mensuplarına hesaplama ve muhasebe kayıtlarında yardımcı olmak amacıyla “Binek Oto Kısıtlamaları” aracı kodlanmıştır.

Seçilen kısıtlama türüne göre "İlgili Mevzuat" yardım metni otomatik değişecektir. Muhasebe kaydı önerileri sizin seçeneklerinize bağlı olarak interaktif değişmektedir.

    Okuma: 1.398