Gecikme Zammı, Faizi ve İzah Zammı Hesaplama

Gecikme
VUK Sirküler Seri No: 134 ile değişen geçici vergi beyannamesi verme ve ödeme süreleri programa işlendi

Gecikme Zammı

Gecikme zammı hesaplama: 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre hesaplanan gecikme zammını hesaplamaktadır. Normal vade tarihlerini popüler vergi türlerine göre 2005 yılından günümüze otomatik getirmekte ve ayrıca değiştirilmesine de izin vermektedir. Aynı anda 12 hesaplama yapılabilmekte böylelikle 1 yılın tüm ayları tek ekranda görülebilmektedir.

Gecikme Faizi

Gecikme faizi hesaplama: Vergi Usul Kanunu’nun 112 nci maddesine göre hesaplanmaktadır. Gecikme zammı gibi hesaplanır. Gecikme zammından şu noktalarda ayrılır: a- Gecikme faizi sadece ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlara uygulanır. b- Gecikme faizinde ay kesirleri dikkate alınmaz.

İzah Zammı

Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir.

İzaha davet müessesesi için çıkarılan 482 Seri No.lu VUK Genel Tebliğinde "ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi" şartı öne sürülmektedir.

İzah zammı, yalnızca oran olarak gecikme zammına bağlanmıştır. Bu itibarla, ay kesirleri için pişmanlık zammının günlük hesaplanmasına imkan bulunmamakta, ay kesirleri tam ay sayılmaktadır.

Pişmanlık Zammı

Vergi Usul Kanunun 371/5 maddesine göre; pişmanlık hükümlerinden yararlananilmek için "Mükellefce haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi" şartı öngörülmüştür.

Pişmanlık zammının hesaplanmasına ilişkin açıklamalara 169 Sıra No`lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Gerek Madde hükmü gerekse bu konudaki açıklamaların yer aldığı Genel Tebliğden de anlaşılacağı üzere pişmanlık zammı, yalnızca oran olarak gecikme zammına bağlanmıştır.

Bu itibarla, ay kesirlerinde pişmanlık zammının günlük hesaplanmasına imkan bulunmamakta, ay kesirleri tam ay sayılmaktadır.

Gecikme Zammı Oranları

Gecikme zammı, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu`nun 51 nci maddesiyle aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Madde 51: Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı bir Türk Lirasından az olamaz.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.

Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.

Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı (Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen oranda) gecikme zammı tatbik olunmaktadır.

Cumhurbaşkanı (öncesinde Bakanlar Kurulu) Kararıyla belirlenen gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir.

30.12.2019 Tarihinden itibaren % 1.6

02.10.2019 Tarihinden itibaren % 2

01.07.2019 Tarihinden itibaren % 2.5

05.09.2018 Tarihinden itibaren % 2

19.10.2010 Tarihinden itibaren % 1.4

19.11.2009 Tarihinden itibaren % 1.95

21.04.2006 Tarihinden itibaren % 2.5

02.03.2005 Tarihinden itibaren % 3

12.11.2003 Tarihinden itibaren % 4

31.01.2002 Tarihinden itibaren % 7

29.03.2001 Tarihinden itibaren % 10

02.12.2000 Tarihinden itibaren % 5

21.01.2000 Tarihinden itibaren % 6

09.07.1998 Tarihinden itibaren % 12

01.02.1996 Tarihinden itibaren % 15

31.08.1995 Tarihinden itibaren % 10

08.03.1994 Tarihinden itibaren % 12

30.12.1993 Tarihinden itibaren % 9

01.05.1989 Tarihinden itibaren % 7

01.01.1989 Tarihinden itibaren % 10

Normal Vade Tarihi

Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenmektedir. Ödeme müddetinin son günü amme alacağının vade tarihidir (6183 S.K. Md.37).

Buna göre, geniş bir kitleyi ilgilendiren bazı vergilerin normal vade tarihleri aşağıdaki gibidir:

Yıllık Gelir Vergisi (G.V.K. Md. 92, 117) İzleyen yılın Mart/Temmuz ayı içinde (Gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret ise izleyen yılın Şubat/Haziran ayı içinde, memleketi terk edenlerde terke takaddüm eden 15 gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde,)

Kurumlar Vergisi (K.V.K. Md. 14, 17, 21, 25, 26) Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın sonuna kadar.

Katma Değer Vergisi, Gelir Stopaj Vergisi, Kurum Stopaj Vergisi (K.D.V.K. Md. 41,46, G.V.K. Md. 98, 119, K.V.K. Md. 15, 21) Ertesi ayın 26. günü akşamına kadar.

Geçici Gelir/Kurumlar Vergisi (G.V.K. Mük. Md. 120, K.V.K. Md. 32) İzleyen ikinci ayın 17. günü akşamına kadar.

Normal Vade Değişiklikleri

Olağanüstü durumlar nedeniyle normal vade tarihinde değişiklikler yapılmaktadır. Bunlardan bazıları deprem, sel vb. nedenlerle sadece bu felaketlerin yaşandığı bölgelere uygulandığından programda yer alan vade tarihlerinin mükellefin durumuna göre manuel değiştirilmesi gerekmektedir. Bazıları ise yurt genelinde tüm mükelleflere uygulanmakta olup bunlar programa işlenmiştir.

Bu tür, ülke genelinde normal vade değişiklikleri şimdiye kadar dokuz farklı konuda olmuştur. Güncellik sırasına göre aşağıdaki gibidir:

9- 2021/I. Dönem Geçici GV/KV Vergisi Beyannamesi (VUK Sirküleri Sıra No:134)

Sirküler ile 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

8- Mart 2021 KDV/Damga/Muhtasar/Prim Hizmet Beyannameleri (VUK Sirküleri Sıra No:133)

Sirküler ile 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 28 Nisan 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

7- 2020/I. Dönem Geçici GV/KV Vergisi Beyannamesi (VUK Sirküleri Sıra No:130)

Sirküler ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

6- Kurumlar Vergisi Beyannamesi (VUK Sirküleri Sıra No:127)

Sirküler ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

5- 65 Yaş ve Üstü (VUK Genel Tebliği Seri No:518)

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

4- Muhtasar, KDV, Beyannameleri (VUK Genel Tebliği Seri No:518)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması tebliğle aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve Nisan-Mayıs-Haziran 2020 aylarında verilecek Muhtasar, KDV, Beyannameleri normal ödeme süreleri 6 ay ertelenmiştir.

Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

3- Katma Değer Vergisi Beyannamesi (VUK-126/2020-5 ve VUK-129/2020-8 Sayılı Sirküleri)

2020 Yılında Korona Virüs (COVID-19) salgını nedeniyle Şubat 2020 ve Mart 2020 KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28.04.2020 olarak değiştirilmiştir.

2- Gelir Vergisi Beyannamesi (VUK-125 / 2020-4 Sayılı Sirküleri)

2020 Yılında Korona Virüs (COVID-19) salgını nedeniyle gelir vergisi normal vade tarihi 31.03.2020 yerine 30.04.2020 olarak değiştirilmiştir.

1- Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksidi

2006 Yılında aşırı kar yağışı nedeniyle MTV normal vade tarihi 31.01.2006 yerine 06.02.2006 olarak değiştirilmiştir.

Bu uygulama, masaüstü programı olup sadece Windows (Windows 10, Windows 7 vb.) işletim sisteminde çalışır, cep telefonlarında çalışmaz. Bu ve benzeri bir çok mini uygulama Merhaba (Denetim Araçları) isimli tek bir program içinde sunulmaktadır. Merhaba programını indirmek için Merhaba İndir, tetkik etmek için Merhaba Tetkik bağlantısına tıklayınız.

Bu uygulama aşağıda listelenen benzerleri gibi, mini program olarak da dağıtılmaktadır. Mini programlar tanıtım amaçlı olup sizi "Merhaba" programını kullanmaya yönlendirebilirler. Mini program olarak indirmek ve kullanmak isterseniz Gecikme Zammı, Faizi ve İzah Zammı Hesaplama İndir bağlantısına tıklayınız.

Diğer Ücretsiz Mini Programlarımız...

    Okuma: 4.511